Behandeltraject

Poliklinische behandeling

Bij MiCare Revalidatie kunt u terecht voor medisch specialistische revalidatie. Een revalidatietraject duurt ongeveer 3 á 4 maanden. Dit gebeurt op poliklinische basis. Poliklinisch wil zeggen dat u voor uw behandeling naar MiCare komt.

Een revalidatietraject is intensief. Twee- of driemaal per week komt u naar ons revalidatiecentrum. De behandelingen vinden individueel of in groepsverband plaats. Vooral in het begin kan de behandeling lichamelijk alsook emotioneel zwaar zijn.

Behandeling op maat

Bij MiCare willen we de kwaliteit van leven van cliënten met een chronische aandoening of beperking verbeteren. Iedereen is echter anders en ervaart pijn op zijn eigen manier. Dit betekent dat u bij ons een behandeling krijgt die specifiek op uw situatie en klachten is afgestemd. Een interdisciplinair team begeleidt en behandelt u in uw zorgtraject. Dit team, bestaande uit onder andere een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, psychomotorisch therapeut en een diëtist werkt intensief samen om tot de meest optimale behandeling te komen. Samen helpen wij u om met uw beperkingen te leren omgaan, zodat u een waardegericht leven kunt leiden. Hierbij kijken wij naar mogelijkheden en zorgen wij er samen voor dat u uw leven zo goed als mogelijk weer kunt oppakken, zoals u gewend was.

Wat kunt u verwachten van het traject?

Om met een revalidatietraject bij ons te starten heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Zij kunnen u doorverwijzen via ZorgDomein of via ons verwijsformulier. Onze receptioniste neemt vervolgens contact met u op om een pre-intake te plannen.

Als u nog geen verwijzing heeft, dan kunt u zich ook aanmelden telefonisch bij ons aanmelden via 045 – 785 14 80. Het is echter wel belangrijk dat u vóór deze afspraak uw huisarts of medisch specialist vraagt om een verwijzing. Zonder verwijzing heeft u namelijk geen recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Behandeltraject

Hieronder vindt u een indicatie van hoe een behandeltraject kan verlopen. Dit voorbeeld kan mogelijk
verschillen met uw eigen traject.

De pre-intake

De eerste keer dat u bij MiCare komt, heeft u een pre-intakegesprek met de assistent revalidatiearts. Tijdens dit gesprek brengt de assistent revalidatiearts uw situatie in kaart en ontvangt u informatie over ons revalidatiecentrum en over vergoedingen via de verzekering. Tijdens de pre-intake wordt het klantenportaal aangemaakt en worden een of meerdere vragenlijst(en) klaargezet. Deze vragenlijsten dient u na het gesprek thuis in te vullen.

MiCare Revalidatie is wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren en te controleren. Neem daarom bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee alsook uw verzekeringsbewijs.

De intake en ergotherapie

Intake
Naast uw afspraak met de ergotherapeut heeft u deze tweede week ook een afspraak met de revalidatiearts. Dit gesprek wordt ook wel de intake genoemd. Tijdens dit gesprek kijkt de revalidatiearts naar mogelijkheden om uw klachten te verminderen alsook hoe u anders met uw klachten kunt leren omgaan. Samen met hem of haar stelt u persoonlijke doelen op waaraan u tijdens het traject wilt werken. Verder stelt de revalidatiearts de revalidatiediagnose en bekijkt hij/zij welke behandelingen het meest passend is voor u. Het is mogelijk dat u direct start met revalidatie of dat u eerst start in de eerstelijnszorg. Aan de hand van uw klachten, verwachtingen, wensen en persoonlijke doelen stelt de revalidatiearts het definitieve behandelplan op.

Naast behandeling op locatie is het bij ons mogelijk om online therapie te ontvangen via beeldbellen. Dit wordt ook wel zorg op afstand genoemd. De revalidatiearts overlegt met u de mogelijkheden en uw voorkeuren.

Ergotherapie
In de tweede week heeft u een consult met de ergotherapeut. Tijdens dit consult legt de ergotherapeut uit wat ergotherapie inhoudt en wat u kunt verwachten. Daarnaast bespreekt u met de ergotherapeut uw dagindeling en tegen welke problemen u in het dagelijks leven aanloopt. Vervolgens bespreekt de ergotherapeut zijn/haar bevindingen met de revalidatiearts.

Indien een revalidatietraject of eerstelijnszorg wordt gestart, dan komt u eenmaal per week bij de ergotherapeut. Tijdens deze consulten biedt de ergotherapeut behandeling, begeleiding en tips en advies. Samen met u zoekt de ergotherapeut naar mogelijkheden en oplossingen, zodat u alledaagse handelingen (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. [vlog wat is ergotherapie]

Psychologie en Fysiotherapie

Psychologie
In week 3 heeft u een consult met de psycholoog. De psycholoog kan u helpen met de psychologische aspecten en gevolgen van lichamelijke klachten of ziekten. U kunt hierbij denken aan de verwerking van uw ziekte, acceptatie alsook angst(en) of depressieve gevoelens.
Tijdens het eerste gesprek stelt de psycholoog u vragen om eventuele psychische klachten in kaart te brengen. Samen met de psycholoog stelt u vervolgens doelen op waarbij uw hulpvraag en uw psychische problemen het uitgangspunt zijn.

Fysiotherapeut
Aan de hand van het behandelplan bespreekt de fysiotherapeut samen met u de doelen waaraan u tijdens de fysiotherapie wilt werken. De fysiotherapeut stelt een op maat gemaakt bewegingsprogramma op en bespreekt dit met u. Daarnaast geeft hij/zij u een korte rondleiding door de fysiozalen.

Tevens vindt in week 3 een planningsafspraak plaats waarin alle afspraken worden gepland voor de eerste 8 en de laatste 4 weken. Deze afspraken worden gemaakt in overleg met u.

Diëtetiek en PMT

Diëtetiek
Deze week heeft u afspraken gepland met de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de psycholoog. Daarnaast heeft u ook een afspraak met de diëtist. Dit is een eenmalig gesprek waarbij gekeken wordt of u een hulpvraag op het gebied van diëtetiek heeft. Indien er een hulpvraag is, kunnen vervolgafspraken worden gepland. Mocht er geen hulpvraag zijn, dan blijft het bij dit eenmalige gesprek. Tijdens het gesprek brengt de diëtist eventuele voedingsproblemen in kaart en biedt zij praktisch advies. Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen en voorkeuren.

Psychomotorisch therapeut (PMT)
Ook heeft u in deze periode een kennismaking met onze psychomotorische therapeut (PMT’er). Tijdens deze afspraak wordt uitleg gegeven over wat psychomotorische therapie inhoudt en wordt onderzocht of u hulpvragen heeft waarbij PMT ondersteunend kan zijn. Zijn er hulpvragen, dan ontvangt u psychomotorische therapie gedurende het traject. Wanneer er geen hulpvragen zijn, dan worden er geen verdere afspraken voor u gepland.

Behandelingen bij verschillende disciplines 

De behandelingen bij de verschillende disciplines (fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en eventueel diëtist en psychomotorisch therapeut) vinden plaats. Gedurende deze weken heeft u tweemaal een tussenevaluatie met de assistent revalidatiearts en met de revalidatiearts. Tijdens

Behandelingen gaan verder

Uw behandelingen bij de benodigde disciplines gaan verder.

Afspraak bij revalidatiearts

In week 15 heeft u een afspraak met de assistent revalidatiearts. Tijdens dit gesprek wordt het verloop van uw traject geëvalueerd. Daarnaast heeft u in deze week ook een nazorggesprek. Tijdens dit gesprek worden uw toekomstplannen besproken voor wat betreft het voortzetten van de tips en adviezen en het bewegen na het traject. Verder worden de verschillende mogelijkheden die MiCare na het traject biedt, besproken en toegelicht.

Eindgesprek bij revalidatiearts

Na afronding van het revalidatietraject volgt een eindgesprek met de revalidatiearts. Tijdens dit gesprek worden uw doelen nogmaals samen geëvalueerd. Daarnaast bespreekt de revalidatiearts of verdere zorg noodzakelijk is.

Bij MiCare willen we behandelingen bieden die aansluiten bij uw wensen en behoeften. Soms kan het zijn dat MiCare niet de juiste behandeling voor u kan bieden, en dat u elders beter geholpen kunt worden. In goed overleg met u en uw huisarts verwijzen we u door. Wij zorgen ervoor dat u op de juiste plaats komt en zo de best mogelijke behandeling krijgt.