Behandeltraject
Generalistische Basis GGZ

Behandeltraject
Generalistische Basis GGZ

Wat kunt u verwachten als u zich bij ons aanmeldt? Wat houdt een traject in de Generalistische Basis GGZ precies in?

Bij MiCare GGZ krijgt elke cliënt een behandeling op maat. Hierdoor loopt elk traject voor elke cliënt anders. Hieronder vindt u een overzicht van hoe een traject binnen de Generalistische Basis GGZ van begin (intake) tot eind (afronding) eruit kan zien. Houd er rekening mee dat dit een indicatie is van hoe een traject kan verlopen. Dit traject kan mogelijk verschillen met het traject dat u zal doorlopen.

Telefonische screening

Uw behandeltraject begint met een telefonische screening met een GZ-psycholoog, ook wel regiebehandelaar genoemd. Dit gesprek is een kort kennismakingsgesprek waarin de GZ-psycholoog u informatie geeft over onze werkwijze. Daarnaast vraagt de GZ-psycholoog u naar uw klachten en uw doelen waaraan u tijdens dit traject wilt werken. Na dit gesprek ontvangt u een e-mail met inloggegevens voor het klantenportaal. Hier vindt u een of meerdere vragenlijsten die u voor uw volgende afspraak dient in te vullen.

Intake

Na de screening en het invullen van de vragenlijst(en) heeft u een afspraak bij de psycholoog. Dit kan een basispsycholoog of GZ-psycholoog zijn. Indien een basispsycholoog de intake uitvoert, dan sluit een GZ-psycholoog een gedeelte van het gesprek aan. De GZ-psycholoog/regiebehandelaar stelt de diagnose vast en bepaalt welke behandeling het beste bij uw klachten en doelen aansluit. Tijdens het adviesgesprek worden de diagnose, de behandelmogelijkheden en tenslotte, ook het behandelplan met u besproken. Daarnaast wordt uw toestemming gevraagd om informatie over het soort behandeling en het uiteindelijke resultaat hiervan met uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te delen.

Bij MiCare GGZ vinden we de betrokkenheid van partners, familieleden en betrokkenen bij de behandeling belangrijk. Zij kunnen u tijdens en na de behandeling steunen. Het is daarom toegestaan om uw partner of een ander belangrijk iemand tijdens het intakegesprek of de behandelsessies mee te nemen.

Naasten kunnen voor informatie en steun ook terecht op https://naasteninkracht.nl/.

Wanneer wij u binnen de Generalistische Basis GGZ kunnen helpen, dan plannen we direct een eerste behandelafspraak. Mocht uit de intake blijken dat u meer specialistische zorg nodig heeft, dan verwijzen wij u naar onze Gespecialiseerde GGZ-afdeling.

Behandeltraject

Hieronder vindt u een indicatie van hoe een behandeltraject kan verlopen. Dit voorbeeld kan mogelijk
verschillen met uw eigen traject.

De pre-intake

De eerste keer dat u bij MiCare komt, heeft u een pre-intakegesprek met de assistent revalidatiearts. Tijdens dit gesprek brengt de assistent revalidatiearts uw situatie in kaart en ontvangt u informatie over ons revalidatiecentrum en over vergoedingen via de verzekering. Tijdens de pre-intake wordt het klantenportaal aangemaakt en worden een of meerdere vragenlijst(en) klaargezet. Deze vragenlijsten dient u na het gesprek thuis in te vullen.

MiCare Revalidatie is wettelijk verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren en te controleren. Neem daarom bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee alsook uw verzekeringsbewijs.

De intake en ergotherapie

Intake
Naast uw afspraak met de ergotherapeut heeft u deze tweede week ook een afspraak met de revalidatiearts. Dit gesprek wordt ook wel de intake genoemd. Tijdens dit gesprek kijkt de revalidatiearts naar mogelijkheden om uw klachten te verminderen alsook hoe u anders met uw klachten kunt leren omgaan. Samen met hem of haar stelt u persoonlijke doelen op waaraan u tijdens het traject wilt werken. Verder stelt de revalidatiearts de revalidatiediagnose en bekijkt hij/zij welke behandelingen het meest passend is voor u. Het is mogelijk dat u direct start met revalidatie of dat u eerst start in de eerstelijnszorg. Aan de hand van uw klachten, verwachtingen, wensen en persoonlijke doelen stelt de revalidatiearts het definitieve behandelplan op.

Naast behandeling op locatie is het bij ons mogelijk om online therapie te ontvangen via beeldbellen. Dit wordt ook wel zorg op afstand genoemd. De revalidatiearts overlegt met u de mogelijkheden en uw voorkeuren.

Ergotherapie
In de tweede week heeft u een consult met de ergotherapeut. Tijdens dit consult legt de ergotherapeut uit wat ergotherapie inhoudt en wat u kunt verwachten. Daarnaast bespreekt u met de ergotherapeut uw dagindeling en tegen welke problemen u in het dagelijks leven aanloopt. Vervolgens bespreekt de ergotherapeut zijn/haar bevindingen met de revalidatiearts.

Indien een revalidatietraject of eerstelijnszorg wordt gestart, dan komt u eenmaal per week bij de ergotherapeut. Tijdens deze consulten biedt de ergotherapeut behandeling, begeleiding en tips en advies. Samen met u zoekt de ergotherapeut naar mogelijkheden en oplossingen, zodat u alledaagse handelingen (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. [vlog wat is ergotherapie]

Psychologie en Fysiotherapie

Psychologie
In week 3 heeft u een consult met de psycholoog. De psycholoog kan u helpen met de psychologische aspecten en gevolgen van lichamelijke klachten of ziekten. U kunt hierbij denken aan de verwerking van uw ziekte, acceptatie alsook angst(en) of depressieve gevoelens.
Tijdens het eerste gesprek stelt de psycholoog u vragen om eventuele psychische klachten in kaart te brengen. Samen met de psycholoog stelt u vervolgens doelen op waarbij uw hulpvraag en uw psychische problemen het uitgangspunt zijn.

Fysiotherapeut
Aan de hand van het behandelplan bespreekt de fysiotherapeut samen met u de doelen waaraan u tijdens de fysiotherapie wilt werken. De fysiotherapeut stelt een op maat gemaakt bewegingsprogramma op en bespreekt dit met u. Daarnaast geeft hij/zij u een korte rondleiding door de fysiozalen.

Tevens vindt in week 3 een planningsafspraak plaats waarin alle afspraken worden gepland voor de eerste 8 en de laatste 4 weken. Deze afspraken worden gemaakt in overleg met u.

Diëtetiek en PMT

Diëtetiek
Deze week heeft u afspraken gepland met de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de psycholoog. Daarnaast heeft u ook een afspraak met de diëtist. Dit is een eenmalig gesprek waarbij gekeken wordt of u een hulpvraag op het gebied van diëtetiek heeft. Indien er een hulpvraag is, kunnen vervolgafspraken worden gepland. Mocht er geen hulpvraag zijn, dan blijft het bij dit eenmalige gesprek. Tijdens het gesprek brengt de diëtist eventuele voedingsproblemen in kaart en biedt zij praktisch advies. Hierbij wordt rekening gehouden met uw wensen en voorkeuren.

Psychomotorisch therapeut (PMT)
Ook heeft u in deze periode een kennismaking met onze psychomotorische therapeut (PMT’er). Tijdens deze afspraak wordt uitleg gegeven over wat psychomotorische therapie inhoudt en wordt onderzocht of u hulpvragen heeft waarbij PMT ondersteunend kan zijn. Zijn er hulpvragen, dan ontvangt u psychomotorische therapie gedurende het traject. Wanneer er geen hulpvragen zijn, dan worden er geen verdere afspraken voor u gepland.

Behandelingen bij verschillende disciplines 

De behandelingen bij de verschillende disciplines (fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en eventueel diëtist en psychomotorisch therapeut) vinden plaats. Gedurende deze weken heeft u tweemaal een tussenevaluatie met de assistent revalidatiearts en met de revalidatiearts. Tijdens

Behandelingen gaan verder

Uw behandelingen bij de benodigde disciplines gaan verder.

Afspraak bij revalidatiearts

In week 15 heeft u een afspraak met de assistent revalidatiearts. Tijdens dit gesprek wordt het verloop van uw traject geëvalueerd. Daarnaast heeft u in deze week ook een nazorggesprek. Tijdens dit gesprek worden uw toekomstplannen besproken voor wat betreft het voortzetten van de tips en adviezen en het bewegen na het traject. Verder worden de verschillende mogelijkheden die MiCare na het traject biedt, besproken en toegelicht.

Eindgesprek bij revalidatiearts

Na afronding van het revalidatietraject volgt een eindgesprek met de revalidatiearts. Tijdens dit gesprek worden uw doelen nogmaals samen geëvalueerd. Daarnaast bespreekt de revalidatiearts of verdere zorg noodzakelijk is.

Bij MiCare willen we behandelingen bieden die aansluiten bij uw wensen en behoeften. Soms kan het zijn dat MiCare niet de juiste behandeling voor u kan bieden, en dat u elders beter geholpen kunt worden. In goed overleg met u en uw huisarts verwijzen we u door. Wij zorgen ervoor dat u op de juiste plaats komt en zo de best mogelijke behandeling krijgt.