Cliëntenraad

De cliëntenraad van MiCare Revalidatie is sinds het najaar van 2015 actief en behartigt de belangen van alle cliënten van MiCare. De cliëntenraad adviseert de raad van bestuur over alle onderwerpen die voor de patiënten van belang kunnen zijn waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de patiëntenzorg. Zij vinden het belangrijk dat de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk voldoet aan uw verwachtingen.

Om de belangen van de patiënt goed te kunnen behartigen is het belangrijk dat de cliëntenraad weet wat er leeft onder de patiënten. De raad volgt nauwlettend beleidsvoorstellen en overlegt met de raad van bestuur. Daarnaast voeren de leden regelmatig overleg met leidinggevenden over zaken die vanuit de patiënten worden aangedragen.

Patiënten kunnen zelf ook contact zoeken met leden van de raad. Niet zozeer als er problemen zijn, maar meer als men met vragen zit of ideeën heeft hoe zaken beter of anders zouden kunnen worden geregeld. Voor klachten over uw behandeling verwijzen wij u naar de klachtenprocedure die hier staat beschreven.

Voor suggesties of ideeën is de cliëntenraad altijd voor u aanspreekbaar: clientenraad@micare-health.nl.